Directors and Officers of Fujita

Representative Director, President Yoji Okumura
Representative Director, Senior managing executive officer Masayuki Asakawa, Toru Hirano
Director, Senior managing director Naoki Nishioka
Director, Executive Operating Officer Masahiro Fujii, Michikazu Sora, Tokizo Okano, Tatsuya Ide, Seiji Kimishima, Yukitsuna Yamaguchi, Toshiaki Tao, Masaaki Shigetomi, Satoshi Nankou
Director Takeshi Kosokabe, Yoshiyuki Murata, Tatsuya Urakawa
Auditor Katsumi Kobayashi
Senior Executive Operating Officer Katsuhide Kida
Executive Operating Officer Yasuo Suzuki, Osamu Moriyoshi, Koichiro Takayama, Masahiro Okada, Yasuhide Araya, Ryuichi Miura, Yoshio Saeki
Senior Operating Officer Toyota Fusejima, Akihisa Sato, Masaaki Nakai, Shin Watanabe, Yoshinori Kumita
Operating Officer Hajime Matsumoto, Toshiya Takasu, Masatsugu Koga, Atsushi Yoshida, Shigeru Shimodaira, Takayoshi Hirahara, Koichi Kaneko, Takeya Okuyama, Hiroshi Shinohara, Keiichi Mizutani, Hidetoshi Aizono, Kazuhiro Fujimori, Junichi Higaki, Norio Nakamura