Directors and Officers of Fujita

Representative Director, CEO and President Yoji Okumura
Representative Director, Executive Vice President Tamo Kaneko, Tatsuro Tsuchiya
Director, Senior Executive Operating Officer Masayuki Asakawa
Director, Executive Operating Officer Toru Hirano, Shigeru Iwai, Masahiro Fujii, Toshiaki Ishibashi, Hiroo Suganuma
Director Takeshi Kosokabe, Kazuto Tsuchida, Tatsuya Urakawa
Auditor Yukihiro Takemura, Keiichi Tadaki *1, Kazuo Nagashima *1, *1 Outside Auditor
Senior Executive Operating Officer Mitsuo Ishibashi, Koichi Shinohara
Executive Operating Officer Yasuo Suzuki, Tsuyoshi Kudo, Shuzo Iwashita, Toshiyuki Mori, Katsuhide Kida, Toshiaki Tao
Senior Operating Officer Yasuhide Araya, Koichiro Takayama, Kiyoshi Sawada, Tatsuya Ide, Takamasa Nakatsu, Ryuichi Miura, Masaaki Shigetomi, Seiji Kimishima, Tokizo Okano, Yoshio Saeki
Operating Officer Hajime Matsumoto, Shinichi Noda, Toshinori Shindo, Noriyoshi Ando, Taihei Motoki, Osamu Moriyoshi, Yoshikazu Nakanishi, Toyota Husejima, Toshiya Takasu, Shin Watanabe, Masahumi Kawaguchi, Masahiro Okada, Akihisa Sato, Kumita Yoshinori